OGW en GIP-model
Opbrengst Gericht Werken (OGW) op De Oase
Voor elk kind moet er in ons onderwijs een uitdaging zitten. Wij willen kinderen leren zelfstandig te zijn en verantwoordelijkheid te dragen voor alles wat ze doen. Dit komt terug in het door ons gebruikte Gip-model. Een logisch vervolg hierop is Opbrengst Gericht Werken (OGW).

OGW is een middel om te zorgen dat een leerkracht het beste uit de leerling naar boven weet te halen door het onderwijs op een passende manier aan te bieden. Uit onderzoek blijkt dat door opbrengstgericht werken leerprestaties van leerlingen stijgen en dat de effectiviteit van het onderwijs verbetert.

Om het lesaanbod op De Oase goed aan te laten sluiten bij het niveau van een leerling, richten wij ons op de leerresultaten en op het sociaal emotioneel welbevinden van een leerling. Het is daarom van belang om een leerling goed in beeld te hebben. Dit doen wij door te werken met groepsoverzichten en groepsplannen.

Een groepsoverzicht geeft de leerkracht informatie over de leerling en zijn resultaten, maar ook over zijn werkhouding, sociaal emotioneel welbevinden en zijn onderwijsbehoeften. Met deze informatie maakt de leerkracht een groepsplan voor een aantal vakgebieden zoals, spelling, rekenen en lezen. Per groepsplan staat aangegeven welke instructievorm en welk niveau van instructie een leerling per vakgebied nodig heeft.

Groepsoverzichten en de groepsplannen worden twee keer per jaar, na elke CITO afname, in januari en in juni gemaakt. Een groepsplan kan echter op grond van de resultaten en de ervaringen van de leerkracht aangepast worden.


GIP-model
van Groepsgericht naar Individueelgericht Pedagogisch en didactisch handelen

Dit organisatiemodel heeft als doel een doorgaande lijn binnen de school te creëren op pedagogisch en didactisch gebied.

GIP is een middel om te komen tot gedifferentieerde instructie. De leerkracht creëert d.m.v. de afspraken die we schoolbreed hebben gemaakt, de mogelijkheid om instructie en begeleiding op maat te geven.

Het doel van gedifferentieerde instructie is de ontwikkeling van alle leerlingen individueel maximaal te stimuleren. En deze leerlingen zo veel mogelijk te begeleiden en ondersteunen in het leerproces.

Binnen GIP is sprake van een gerichte ‘aandachtsverdeling’, uitgaand van het principe ‘een kind krijgt aandacht’ i.p.v. ‘een kind vraagt aandacht’. Door de vaste looproutes die de leerkrachten lopen wordt het aandachtsmoment door de leerkracht bepaald en evenredig over alle leerlingen verdeeld. Daarnaast zorgt het GIP-model voor een op de behoefte van de leerlingen afgestemde instructie: leerlingen worden ingedeeld in verschillende niveaus van instructie die past bij hun instructiebehoefte. Extra instructie aan leerlingen wordt gegeven aan een instructietafel. Iedere leerkracht functioneert op die manier als remedial teacher in zijn/haar eigen klas.

Deze manier van organisatie geeft de kinderen duidelijkheid, zodat hun zelfstandigheid wordt vergroot. Ook ontstaat er voor de leerkracht meer ruimte om goed om te kunnen gaan met de individuele verschillen. Als kinderen zelfstandiger moeten werken zullen ze zelf kleine problemen moeten oplossen en verantwoordelijkheid krijgen voor hun werk. Dit alles draagt bij tot het vergroten van hun zelfvertrouwen en zelfwaardering. Vanzelfsprekend krijgt het samenwerken en het elkaar helpen hierin een duidelijke plek. Ook het zelf plannen speelt binnen het GIP-model een grote rol: in toenemende mate leren leerlingen in de loop van de jaren om verantwoordelijkheid voor hun eigen werk te dragen door dat werk ook zelf te plannen.

Wat zijn de voordelen voor de Oase?
- Doorgaande lijn wat betreft het didactisch en pedagogisch handelen
- Ruimte om verlengde instructie te geven
- Elk kind op zijn eigen niveau kunnen bedienen
- Structuur voor de leerkrachten en kinderen
- Rust in de groep
- Eenduidige aanpak: kinderen weten waar ze aan toe zijn