DE BOVO-PROCEDURE 2022-2023

Leerlingen uit groep 8 kunnen in Den Haag op meerdere scholen voor het voortgezet onderwijs aangemeld worden. In de eerste periode van het schooljaar informeren we u over de manier waarop de aanmelding nu geregeld is en wat u daarbij moet doen. Verder krijgt u van ons in het najaar ook een folder van BOVO Haaglanden met daarin alle voor u belangrijke informatie.

Tijdpad

 • Zolang een kind op De Oase zit doet het mee aan de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem (zie ook toetskalender hoofdstuk 15 van de Schoolgids).
 • Vanaf midden groep 5 wordt er op het ouderrapport een ‘voorlopig uitstroomperspectief’ vermeld.
 • Op het laatste rapport in groep 7 vermeldt de leerkracht van groep 7, na overleg met zijn collega van groep 6, de IB-er en de directie een indicatie voor het vervolgonderwijs. Deze indicatie is onze mening over de mogelijkheden van de leerling op dat moment. Deze mening is opgebouwd uit verschillende aspecten, zoals werkhouding, toets-scores, ervaringen in de groep enz.
 • Wanneer wij denken dat een leerling op grond van de toetsscores mogelijk recht heeft of 'Leerweg Ondersteunend Onderwijs' (LWOO), dan informeren wij ouders hierove

Vanaf groep 8

 • Wanneer de school aan het begin van het schooljaar behoefte heeft aan extra informatie over een leerling, zal in overleg met ouders besloten worden om een of meerdere extra toetsen af te nemen.
 • Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte nemen we al vroeg in het schooljaar contact op met ouders, om samen te bekijken wat mogelijk de best passende VO-school is. Indien mogelijk betrekken we de VO-scholen zo vroeg mogelijk in dit proces.
 • Bij alle leerlingen van groep 8 nemen we in oktober het Drempelonderzoek af. Deze toets geeft extra informatie over de cognitieve vaardigheden van de individuele leerlingen op 5 gebieden: Rekenen, Begrijpend Lezen, Technisch Lezen, Spelling en Woordenschat.
 • Voor leerlingen waarvan wij, na afname van het Drempelonderzoek, nog steeds denken dat zij in aanmerking komen voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO ), doen we in oktober een aanvraag LWOO bij het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs. Voor ouders van deze leerlingen organiseren we een informatiebijeenkomst.
 • Tijdens de eerste periode ontwikkelgesprekken in november, wordt het voorlopig schooladvies gegeven en door de leerkracht in het gesprek toegelicht. U ontvangt in december een scholenlijst, van alle VO-scholen, zodat u zich tijdig kunt oriënteren op een passende VO-school. Het voorlopig advies VO is gebaseerd op de volgende onderdelen: het Leerling-Volg-Systeem (Cito- toetsen), de Drempeltoets, de bevindingen van de groepsleerkracht én van de leerkracht van groep 7, de resultaten in de klas van de eerste periode in groep 8, gedrag en werkhouding. 
 • Het advies wordt bepaald in overleg met de volgende medewerkers: de huidige leerkracht(en), de intern begeleider en de directie, indien gewenst sluit de leerkracht(en) van groep 7 aan. De leerkracht(en) van groep 8 heeft een belangrijke rol in dit proces, gezien de ervaringen in de groep, de intern begeleider bewaakt de doorgaande lijn, uiteindelijk is de directeur eindverantwoordelijk voor alle gegeven adviezen.
 • De leerkracht(en), intern begeleider en directie ondersteunen ouders desgewenst bij het zoeken naar een passende school. U kunt met vragen hierover altijd terecht bij de genoemde medewerkers.
 • Er wordt een informatieavond georganiseerd in december, waarop de ouders én leerlingen van de groepen 8 (en 7) alle informatie ontvangen over aanmelding en toelatingsprocedures van het Voortgezet Onderwijs. Op deze avond zullen verschillende afgevaardigden van VO-scholen aanwezig zijn om hun school te afficheren.
 • In de periode november - januari gaan de leerlingen van groep 8 onder schooltijd een aantal keren op bezoek bij scholen voor Voortgezet Onderwijs om hier de sfeer te proeven.
 • In januari/februari krijgen de leerlingen het definitieve schooladvies. Dit advies is mede gebaseerd op het Leerling-Volg-Systeem en de bevindingen van de leerkracht van uw kind uit groep 7. U wordt op school uitgenodigd om samen met uw zoon of dochter dit advies te bespreken.
 • Met het adviesformulier, met daarop een unieke code, kunt u uw zoon of dochter aanmelden bij de VO-school van uw eerste keuze. Doe dit uiterlijk 24 februari 2023. Deze aanmelding zal digitaal plaasvinden, u ontvangt hierover de benodigde informatie.
 • De school waarop u uw kind aanmeldt zorgt voor de registratie van uw keuzes.
 • De benodigde informatie over uw kind wordt door De Oase op digitale wijze via een Onderwijskundig Rapport (OKR) aan de VO-school aangeleverd. Voordat wij de informatie over kunnen dragen krijgt u, aansluitend aan het adviesgesprek, inzage in dit OKR, zodat u hiermee kunt instemmen. U heeft desgewenst ook de mogelijkheid om uw eigen visie toe te voegen aan dit document. Het gegeven advies maakt onderdeel uit van het OKR. De VO-school heeft pas inzage in de documenten van uw kind, wanneer u uw kind op de school heeft aangemeld. Bij specifieke vragen over een kind neemt de VO-school contact op met De Oase.
 • Op 5 april 2023 ontvangt u  bericht over de plaatsing van uw kind. Indien u dit in het OKR heeft aangegeven ontvangt u dit bericht ook via e-mail.
 • Op 18 en 19  april 2023 doen alle leerlingen van groep 8 mee met de IEP-eindtoets.
 • Na de meivakantie wordt de uitslag van de IEP-eindtoets via een brief aan u bekendgemaakt .
 • Wanneer de uitslag van de eindtoets hoger uitvalt dan het basisschooladvies, dan heroverwegen we het advies. In overleg met de betreffende ouders stellen we vast of we het advies naar boven bijstellen of ongewijzigd laten. Indien we het advies naar boven bijstellen nemen we contact op met de VO- school om onze keuze toe te lichten. Ouders worden vervolgens door de VO-school uitgenodigd om de plaatsing te bespreken.  

In de loop van groep 8 gaan de kinderen onder schooltijd een aantal keren op bezoek bij scholen voor Voortgezet Onderwijs om de sfeer te proeven.

Voor meer informatie over de verschillende VO-scholen kunt u hier terecht.