Kindcentrum en Nieuwbouw

Kindcentrum

In 2023 is de vorming van een Kindcentrum en oplevering van de nieuwbouw voorzien.
De afgelopen jaren zijn de 4 partners die straks binnen het Kindcentrum als één team gaan werken al druk geweest met alle voorbereidingen.
Vanwege het uitstel van de nieuwbouw, i.v.m. de lastige situatie in de bouwwereld, hebben we meer tijd om alle voorbereidingen degelijk uit te voeren.
De 4 partners binnen het Kindcentrum zijn straks:


- KDV en BSO Timo Dak
- KIJK de Peuterkaravaan
- SBO Pastoor van Ars
- KBS De Oase

Naast het Kindcentrum op het kavel tussen de kerk en de Albardastraat zal ook de nieuwbouw van Hofstad MAVO/HAVO worden gevestigd. 


Nieuwbouw Tijdpad (bij benadering) versie november 2020

2020 Q1
           
aanvraag bouwvergunning
2020 Q1 en Q2
technisch ontwerp fase
2020 Q2 en Q3
aanbestedingstraject aannemer
2021 rond de voorjaarsvakantie
verhuizen naar tijdelijke huisvesting
2021 Q1
sloop Oase en bouwrijp maken kavel
2021 Q3
start nieuwbouw
2023 Q2
oplevering nieuwbouw

Nieuwsberichten geplaatst in de Infoase

17 januari 2020: Op maandag 13 januari is er een infromatieavond gehouden voor ouders m.b.t. de nieuwbouwplannen en de tijdelijke huisvesting. Bij alles is wat is gedeeld is aangegeven dat er nog geen zekerheid is, maar dat we wel steeds meer het gevoel krijgen dat we de goede kant op gaan. Om te beginnen m.b.t. de tijdelijke huisvesting. Er is op dit ogenblik geen wisselplek in Den Haag beschikbaar waar we met de gehele Oase inpassen. Dit betekent naar alle waarschijnlijkheid dat we over twee locaties zullen worden verdeeld. De gemeentelijke afdeling van OCW onderzoekt op dit moment de mogelijkheid om ons tijdelijk te huisvesten in het bestaande schoolgebouw aan de Resedastraat en in portocabins aan de Albardastraat (in de groenstrook naast de gymzalen van Hofstad MAVO/HAVO). Wij hopen hier op korte termijn (weken) een voorstel van de gemeente over te krijgen. Wanneer dit voor ons haalbaar lijkt, dan zullen we intern bespreken hoe we de verdeling het best kunnen maken. Vervolgens zal dit plan met onderbouwing in de MR worden besproken. Wanneer alles gaat zoals gepland zouden we rond de zomervakantie naar tijdelijke huisvesting gaan, maar dit is dus nog afhankelijk van verschillende factoren. Ten aanzien van de nieuwbouw plannen kunnen we melden dat de tekeningen (definitief ontwerp) nu bij de gemeente liggen voor de aanvraag van een bouwvergunning, ook de afdeling welstand zal er naar kijken en worden gevraagd om instemming. Wanneer deze aanvraagprocedure is afgerond zullen we starten met het technisch ontwerp en vervolgens de aanbestedingsprocedure voor een aannemer. Er wordt op gestuurd om aan het begin 2021 te kunnen starten met de bouw. Daaraan voorafgaand zal de sloop en het bouwrijp maken van de kavel plaatsvinden. De planning is nu dat we eind kalenderjaar 2022 de nieuwbouw in gebruik kunnen nemen. Hier vindt u de plaatjes die maandagavond zijn vertoond. De filmpjes zullen we later beschikbaar stellen.

11 oktober 2019: In de zomervakantie en ook de afgelopen weken is er gestaag doorgewerkt. Er zijn grondboringen gedaan en er heeft ook een bomenonderzoek plaatsgevonden. Het is namelijk de bedoeling dat we zo veel mogelijk (levensvatbare) bomen behouden rond het nieuwe gebouw. We zitten in de afrondende fase van het definitief ontwerp. Er leeft bijvoorbeeld nog een aantal vragen rond de gevel, de bezonning, de hoogte van glaspanelen en de groene gevels. net zoals veel andere bouwprojecten in Nederland hebben wij ook te maken met de stikstofproblematiek. Onze school ligt in de nabijheid van een Natura2000 gebied, wat maakt dat wij ons moeten houden aan de bestaande wetgeving daaromtrent.De komende weken wordt hier een doorrekening (balansberekening) van gemaakt. Dit zou, net als het feit dat er nog geen duidelijkheid is over de plek voor tijdelijke huisvesting, voor verdere vertraging in ons proces kunnen zorgen. In de bouwwereld is het op dit moment ook al spannend genoeg met vele projecten die stil liggen. Daarnaast begreep ik dat de aannnemer die werkt aan de verbouwing van de Galvanischool, de school die gebruik maakt van de tijdelijke huisvesting aan de Stokroosstraat, failliet is. Waardoor er nog meer druk komt op de beschikbare tijdelijke huisvesting opties.
Kortom, we hebben de afgelopen jaren al geoefend in het hebben van geduld en dat zullen we ook de komende tijd nog moeten blijven voortzetten. 
We kunnen u in ieder geval melden dat wanneer het DO definitief is en de balansberekeningen t.a.v. het stikstof goed uitpakken we op korte termijn een informatieavond voor buurtbewoners en ouders zullen organiseren.

02 juni 2019: Afgelopen maandag is er wederom vergaderd over de nieuwbouwplannen. Het voorlopig ontwerp wordt nu langzaam uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Een belangrijk besluit dat moet worden genomen gaat over de duurzaamheid van het nieuwe gebouw. Wordt er bijna energie neutraal gebouwd (BENG) of wordt er energie neutraal gebouwd (ENG). De wens is ENG, maar dit heeft vanzelfsprekend financiële consequenties, o.a. dikte van de gevel en aantal zonnepanelen, die doorberekend moeten worden. De planning is een klein beetje aangepast, u kunt dit hierboven teruglezen. Enkele weken geleden is er een inloopavond voor de buurtbewoners geweest, waarbij een maquette is getoond. Twee foto's hiervan ziet u hieronder.

                 

17-05-2019: 

Tijdens de MR-vergadering van afgelopen maandag is ons door de ouders gevraagd om iets vaker te communiceren over de vorderingen rond de nieuwbouw. Dat doen we graag, maar we moeten er wel bij aantekenen dat er soms weinig nieuws te melden valt. Afgelopen maandag heeft de projectgroep vergaderd en is het voorlopige ontwerp aan de orde geweest. Afgelopen dinsdag is de architect bij de gemeente geweest om instemming te vragen voor de huidige stand van zaken. Dat gesprek lijkt voorspoedig verlopen. Dit maakt dat we nu verder kunnen naar de volgende fase: het definitieve ontwerp. Ook moeten we in gesprek met een andere afdeling van de gemeente de commissie welstand, wanneer we over een paar weken ook daar groen licht krijgen voor o.a. de inrichting van de gevels, dan zijn we weer een stapje verder. Wanneer u iets wilt weten over de planning, kunt u dit hierboven lezen. De komende weken zullen we u verder informeren over alle ontwikkelingen.