Leerlingparticipatie
Onze leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor het schoolklimaat. Door leerlingen aan te spreken op deze verantwoordelijkheid, leren leerlingen op onze school ook dat ze een verantwoordelijkheid hebben voor de maatschappij.
Met leerlingparticipatie werken we op De Oase aan:

  • de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van leerlingen,
  • een positieve beeldvorming van de leerlingen zelf en
  • aan de veiligheid in en rond de school door leerlingen hierbij te betrekken.

Participatie is een middel om sociale competenties te verwerven en om leerervaringen op te doen die ten goede komen aan de algemene doelstelling van het onderwijs. Daarnaast weten leerlingen vaak beter dan wie ook wat er speelt en wat je eraan zou kunnen doen. De Oase kent een Leerlingenraad en een team van Helpers (voorheen het Anti-Pestteam). Vanwege de tijdelijke huisvesting op twee verschillende locaties, is de vorm van leerlingparticipatie aangepast.