Leerlingparticipatie
Onze leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor het schoolklimaat. Door leerlingen aan te spreken op deze verantwoordelijkheid, leren leerlingen op onze school ook dat ze een verantwoordelijkheid hebben voor de maatschappij.
Met leerlingparticipatie werken we op De Oase aan:

  • de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van leerlingen,
  • een positieve beeldvorming van de leerlingen zelf en
  • aan de veiligheid in en rond de school door leerlingen hierbij te betrekken.

Participatie is een middel om sociale competenties te verwerven en om leerervaringen op te doen die ten goede komen aan de algemene doelstelling van het onderwijs. Daarnaast weten leerlingen vaak beter dan wie ook wat er speelt en wat je eraan zou kunnen doen. De Oase kent een Leerlingenraad en een team van Helpers (voorheen het Anti-Pestteam).

Leerlingenraad

Elk jaar kiezen kinderen van de groep 5 t/m 8 een leerlingvertegenwoordiger voor de leerlingenraad.
Deze leerling spreekt dan voor de klas in de leerlingenraad.
De leerlingenraad buigt zich over veel verschillende onderwerpen, zoals buitenspeelmateriaal, schoolregels en schoolactiviteiten.
Ook is er ruimte om onderwerpen te behandelen die door de groepen worden aangedragen. Hiervoor is er een ideeënbus.
Alle leerlingen van de school kunnen daar hun ideeën in kwijt. Deze ideeën zullen dan tijdens de vergadering besproken worden.
De ideeënbus staat achter de boekenkast van de Stichting Vrienden van De Oase.
De leerlingenraad vergadert ongeveer één keer per twee weken, onder schooltijd.

Helpersteam

We kennen op De Oase een team van 'Helpers' als onderdeel van het anti-pestbeleid.
'De Helpers' bestaan uit 15 leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8.
Deze kinderen hebben met een sollicitatiebrief aangegeven dat zij zich willen inzetten
om de sfeer op school positief te beïnvloeden en om het pesten binnen de school tegen te gaan.

Er is een ‘Helpers-bus’ waarin leerlingen kunnen melden dat ze gepest worden of dat ze getuige zijn geweest van een pest-situatie.
De Helpers komen wekelijks onder schooltijd bij elkaar onder begeleiding van het management.
Ze bespreken daar de meldingen waar ze zelf geen oplossing voor kunnen vinden.
Daarnaast krijgt het team ook ruimte om ideeën uit te werken, die de sfeer op de school verhogen.
Het motto van De Helpers is: 'Wij zijn het beste in anti-pesten!