Van Groepsgericht naar Individueelgericht Pedagogisch en didactisch handelen. (GIP)

Dit organisatiemodel heeft als doel een doorgaande lijn binnen de school te creëren op pedagogisch en didactisch gebied.
GIP is een middel om te komen tot gedifferentieerde instructie.
De leerkracht creëert d.m.v. de afspraken die we schoolbreed hebben gemaakt, de mogelijkheid om instructie en begeleiding op maat te geven.
Het doel van gedifferentieerde instructie is de ontwikkeling van alle leerlingen individueel maximaal te stimuleren.
En deze leerlingen zo veel mogelijk te begeleiden en ondersteunen in het leerproces.

Binnen GIP is sprake van een gerichte ‘aandachtsverdeling’, uitgaand van het principe ‘een kind krijgt aandacht’ i.p.v. ‘een kind vraagt aandacht’.
Door de vaste looproutes die de leerkrachten lopen wordt het aandachtsmoment door de leerkracht bepaald en evenredig over alle leerlingen verdeeld.
Daarnaast zorgt het GIP-model voor een op de behoefte van de leerlingen afgestemde instructie:
leerlingen worden ingedeeld in verschillende niveaus van instructie die past bij hun instructiebehoefte.

Extra instructie aan leerlingen wordt gegeven aan een instructietafel. Iedere leerkracht functioneert op die manier als remedial teacher in zijn/haar eigen klas.

Deze manier van organisatie geeft de kinderen duidelijkheid, zodat hun zelfstandigheid wordt vergroot.
Ook ontstaat er voor de leerkracht meer ruimte om goed om te kunnen gaan met de individuele verschillen.
Als kinderen zelfstandiger moeten werken zullen ze zelf kleine problemen moeten oplossen en verantwoordelijkheid krijgen voor hun werk.
Dit alles draagt bij tot het vergroten van hun zelfvertrouwen en zelfwaardering.
Vanzelfsprekend krijgt het samenwerken en het elkaar helpen hierin een duidelijke plek.
Ook het zelf plannen speelt binnen het GIP-model een grote rol.
In toenemende mate leren leerlingen in de loop van de jaren om verantwoordelijkheid voor hun eigen werk te dragen,
door dat werk ook zelf te plannen.

                                       

Wat zijn de voordelen voor De Oase?

  • Doorgaande lijn voor wat betreft het didactisch en pedagogisch handelen.              
  • Ruimte om verlengde instructie te geven.
  • Elk kind op zijn eigen niveau kunnen bedienen.
  • Structuur voor de leerkrachten en kinderen.
  • Rust in de groep.
  • Eenduidige aanpak: kinderen weten waar ze aan toe zijn.