GIP-model: Van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen

Op De Oase wordt gewerkt volgens het GIP-model. Dit organisatiemodel heeft als doel een doorgaande lijn binnen de school te creëren op pedagogisch en didactisch gebied. GIP is een middel om te komen tot gedifferentieerde instructie. De leerkracht creëert ruimte om leerlingen hulp te bieden waar nodig. Het bevordert de zelfstandigheid van leerlingen en zorgt ervoor dat de leerkracht beter om kan gaan met verschillen tussen leerlingen. De leerlingen krijgen ruimte voor verlengde instructie. Andere leerlingen kunnen juist gelijk van start en hoeven zich daardoor niet te laten ophouden door anderen. Zo wordt elk kind op zijn eigen niveau aangesproken. Deze manier van werken geeft de leerlingen en leerkrachten veel structuur en dit zorgt er voor dat er voldoende rust is om in te werken. Doordat alle afspraken hierover schoolbreed worden vastgelegd, creëren we een doorgaande lijn voor wat betreft het didactisch en pedagogisch handelen op De Oase van groep 1 tot en met 8.

Werkvormen

Coöperatieve werkvormen, tutors, zelfstandig werken, samenwerken, onderzoekend en ontwerpend leren; op De Oase wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. We zijn daarbij op zoek naar de werkvorm die het best passend is bij de leerlingen en de lesstof. Juist de variatie in werkvormen biedt ons de mogelijkheid om de stof ‘levend’ aan te bieden.

Weektaak

Vanaf groep 1 bieden we de leerlingen weektaken aan. De weektaak omvat een aantal opdrachten, die de kinderen zelfstandig kunnen doen. Het doel van de weektaak is meervoudig: Kinderen krijgen de kans om extra tijd te besteden aan lastige oefenstof, ze leren zelfstandig met opdrachten om te gaan en ze leren het werk door de week heen te plannen. De weektaak wordt afgestemd op de individuele behoefte van ieder kind.