Waarom een Medezeggenschapsraad?

Ouders willen dat hun kinderen goed onderwijs krijgen in een goed opvoedingsklimaat. Voor ouders en leerkrachten is een goede rechtspositie ook belangrijk. Om deze rechtspositie veilig te stellen heeft de wetgever bepaald dat een school een Medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. Ook De Oase heeft een MR. Hieronder wordt de MR kort aan u voorgesteld en geven we aan welke bijdrage de MR levert aan kwalitatief onderwijs in en om de school. MR: ouders en leden van het Oase-team Ook op De Oase bestaat de medezeggenschapsraad (MR) uit ouders en personeelsleden. De MR telt momenteel acht leden: vier ouders en vier personeelsleden. De MR vergadert circa zes keer per jaar, telkens op een maandagavond. We bespreken voornamelijk beleidsmatige zaken, daarnaast richten we onze aandacht op enkele speerpunten. De oudergeleding laat zich voeden door haar achterban; de ouders en de Ouderraad. De personeelsgeleding laat zich voeden door het Oase-team, bijvoorbeeld door de teamvergaderingen. De directeur van De Oase treedt op als een adviserend lid. Alle leden zijn aangesteld voor een periode van vier jaar. De samenstelling van de MR is momenteel op volle kracht en breed vertegenwoordigd.

Wat doet de MR?

De MR heeft wettelijke taken en bevoegdheden die nauwkeurig zijn omschreven. Over sommige onderwerpen heeft de MR adviesrecht, over andere instemmingsrecht. Elk belangrijk besluit dat de directeur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De MR streeft ernaar om ouders zoveel mogelijk te informeren via de website en de Infoase. De agendapunten die de MR behandelt tijdens haar overleggen en de notulen van de bijeenkomsten kunt u hier lezen. 

Wie zitten er in de MR?

Namens de ouders zijn dit:

Jeanine Bosch-Venema
Danny Baboelal
Roxanne Schouter-Moechtar
Sanne Tempels

Namens het team van De Oase:
Marlous Krens
Eline van Ruyven -Yperlaan
Eva van Amelsvoort
Robbert Geertsen

Contact met de MR? Heeft u een vraag of wilt u iets met ons bespreken? Dan kunt u ons mailen via MRdeoase@gmail.com 
Vermeld in uw mail uw telefoonnummer zodat wij contact met u kunnen opnemen.
Misschien spreekt u liever met iemand? Dan kunt u de ouders die in de MR zitten persoonlijk aanspreken.
Contactgegevens vindt u achterin de schoolgids. Een goed contact tussen MR en de achterban is van wezenlijk belang.
De MR kan vanuit de ouders en het personeel zaken inbrengen bij de directeur.
Van onze zijde zullen wij u via de Infoase en de website op de hoogte houden van wat er speelt in de MR.
Mocht u iets willen bespreken met de MR of heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, aarzel dan niet om één van de leden aan te spreken.
Hierbij merken wij wel op dat de MR geen individuele zaken behandelt.