AANMELDEN VAN NIEUWE LEERLINGEN
Vanaf 1 oktober 2018 kunnen kinderen in Den Haag vanaf 3 jaar aangemeld worden.
Ouders kunnen meerdere scholen kiezen.
Dit geldt voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015.
De volledige aanmeldprocedure is terug te vinden op www.scholenwijzer.denhaag.nl.

Allereerst is het belangrijk dat u zich als ouder oriënteert op scholen waar uw belangstelling naar uit gaat.
Op De Oase wordt iedere maand een kennismakingsochtend gehouden, tijdens deze bijeenkomst wordt er
een presentatie gegeven door de directie van de school en krijgt u de kans om uw vragen te stellen.
Deze ochtenden worden in principe gehouden van 09:00 -10:00 u op de volgende data:

Woensdag 2 oktober 2019
Woensdag 13 november 2019
Woensdag 11 december 2019
Woensdag 15 januari 2020
Woensdag 19 februari 2020
Woensdag 11 maart 2020
Woensdag 22 april 2020
Woensdag 3 juni 2020

Indien u van plan bent om naar de kennismakingsochtend te komen, meld u dan aan via info@oase.lucasonderwijs.nl
Vermeld de datum van de bijeenkomst en het aantal personen waarmee u komt.

Ongeveer twee maanden voordat het kind 3 jaar wordt, krijgen ouders van de gemeente het aanmeldformulier voor PO toegestuurd. Als het kind 3 jaar is, kan het aangemeld worden. Op het aanmeldformulier wordt gevraagd naar de school van uw voorkeur. Aanmelden bij een school voordat uw kind 3 jaar is, is in de nieuwe aanmeldprocedure niet nodig en ook niet mogelijk. U gaat met het aanmeldformulier naar de school die uw voorkeur heeft en levert het daar in.

De Oase heeft geen 'leerlingplafond'. Binnen 6 weken ontvangen de ouders bericht van de school waar het kind ingeschreven is. Vervolgens maken ouders een afspraak voor inschrijving. Als ouders en school die inschrijving ondertekenen, dan is de inschrijving definitief. Meer informatie over de voor uw kind geldende aanmeldprocedure vindt u op de website www.eenaanmeldleeftijd.nl.

Heeft u uw kind al aangemeld bij een Haagse basisschool? Dan hoeft u niets te doen. Eventuele gedane toezeggingen blijven bestaan. Voor bijna 4-jarigen geldt, dat ze maximaal 10 dagdelen naar school mogen komen om alvast te wennen. Deze dagen kunt u inplannen in overleg met de groepsleerkracht. Leerlingen die na 1 juni 4 jaar worden starten na de zomervakantie. Wij plannen bij voorkeur geen wendagen in de drukste periodes van het jaar: tussen Sinterklaas en Kerstmis en de laatste maand voor de zomervakantie.

Kinderen die van een andere school komen, kunnen, indien de groepsgrootte het toelaat en de zorg die het kind nodig heeft geboden kan worden, in principe direct terecht. Voorafgaand aan plaatsing gaan we in overleg met de huidige school. Op grond van de informatie van de ouders en van de huidige school wordt besloten of de leerling geplaatst kan worden. De huidige school levert een Onderwijskundig Rapport (OKR) aan. Naar aanleiding van dit rapport wordt besloten of uw kind definitief ingeschreven kan worden. Met alle scholen van Lucas Onderwijs is afgesproken dat een kind pas daadwerkelijk wordt ingeschreven als het onderwijskundig rapport van de school van herkomst is ontvangen.