Extra ondersteuning in verschillende vormen

Soms kan een kind om een of andere redenen net even meer aandacht nodig hebben dan de "doorsnee" leerling. Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Dit kan zijn, omdat een leerling problemen heeft met de leerstof, de leerstof voor een leerling niet uitdagend genoeg is, er bij een leerling sociaal en/of emotionele problemen spelen of er sprake is van een stoornis of belemmering zoals bijvoorbeeld dyslexie.
In eerste instantie zal de leerkracht de nodige hulp bieden, maar als deze hulp niet voldoende blijkt, zal er een andere oplossing moeten worden gevonden.
Binnen onze organisatie hebben we drie Intern Begeleiders die het proces begeleiden, wanneer een leerling meer zorg nodig heeft dan alleen de begeleiding in de klas door de groepsleerkracht. Onze Intern Begeleiders zijn Femy Verspaandonk (gr. 3, 4 en 5), Eline van Ruyven (gr. 1/2, 6 en 7), Adam Altena (gr. 8) en Patricia Visser-Rapati, Bianca Smid en Iris Mooijman (allen met verlof). Binnen onze school kunnen we een aantal mogelijkheden van extra zorg bieden.
In ons schoolondersteuningsprofiel kunt u verder lezen hoe deze ondersteuning wordt vormgegeven.

Remedial Teaching

Als duidelijk is dat de extra aandacht die een leerling van de groepsleerkracht gekregen heeft niet afdoende is om een achterstand op leerstofgebied in te lopen, wordt wanneer het om technisch lezen of spelling gaat veelal onze Remedial Teacher, Els Koperdraat, ingeschakeld. Zij gaat een half jaar in een klein groepje met uw kind aan het werk. Hiervoor maakt zij een (groeps-)handelingsplan, waarin wordt omschreven wat er de komende periode aan hulp wordt geboden. Dit plan bespreekt de leerkracht met de ouders. Na verloop van een periode wordt (met de ouders) bekeken wat de resultaten zijn. Hierbij wordt besproken of de RT stopt, of wat de vervolgstap is. In uitzonderlijke gevallen kan de RT worden verlengd.
In een aantal gevallen kan een zoals hierboven omschreven taak ook worden uitgevoerd door een van de zorgleerkrachten. Naast bovenstaande RT houdt de Remedial Teacher zich ook bezig met onderzoek naar bv. dyslexie. Bij het opsporen van leerstoornissen zoals bijvoorbeeld dyslexie wordt De Oase bijgestaan door het HCO (Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding).

School Maatschappelijk Werk 

Onze schoolmaatschappelijk werker, Floor van der Vegt, ondersteunt ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen, die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie.

Bij vragen over bijvoorbeeld:

  • het welbevinden van uw kind.
  • de opvoeding van uw kind.
  • omstandigheden rond het gezin.
  • 'Waar kan ik de juiste hulp vinden voor mijn situatie?'

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider of met de leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk. Op donderdagochtend vanaf 08:30 u is er inloopspreekuur. Voor meer informatie: zie www.smw-basisschool.nl of mail met f.vandervegt@smw-basisschool.nl 

Structureel Eigen Werk 

Met de leerlijn Structureel Eigen Werk krijgen leerlingen die meer leerstof aankunnen, meer uitdaging. Of een leerling voor SEW in aanmerking komt, wordt in overleg bepaald door de groepsleerkracht, de interne begeleider en de SEW-leerkracht. De leerling die SEW aangeboden krijgt, wordt daarbij begeleid door de leerkracht SEW (Mirjam Franken) en de eigen groepsleerkracht. Voorwaarde is in elk geval dat de leerling het eigen werk goed kan plannen en organiseren.

De leerkracht en de Intern Begeleider bespreken samen met de ouders aan welke vorm van zorg de leerling behoefte heeft. Pas wanneer de ouders d.m.v. een handtekening toestemming hebben gegeven voor deze zorg kan er ook daadwerkelijk worden gestart. In het geval dat niet direct duidelijk is welke vorm van zorg de leerling nodig heeft kan er ook een beroep worden gedaan op de Interne Zorg Commissie.