Extra ondersteuning in verschillende vormen

Soms kan een kind om een of andere redenen net even meer aandacht nodig hebben dan de "doorsnee" leerling. Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Dit kan zijn, omdat een leerling problemen heeft met de leerstof, de leerstof voor een leerling niet uitdagend genoeg is, er bij een leerling sociaal en/of emotionele problemen spelen of er sprake is van een stoornis of belemmering zoals bijvoorbeeld dyslexie.
In eerste instantie zal de leerkracht de nodige hulp bieden, maar als deze hulp niet voldoende blijkt, zal er een andere oplossing moeten worden gevonden.
Binnen onze organisatie hebben we Intern Begeleiders die het proces begeleiden, wanneer een leerling meer zorg nodig heeft dan alleen de begeleiding in de klas door de groepsleerkracht. Binnen onze school kunnen we een aantal mogelijkheden van extra zorg bieden. In ons schoolondersteuningsprofiel kunt u verder lezen hoe deze ondersteuning wordt vormgegeven.

Remedial Teaching

Als duidelijk is dat de extra aandacht die een leerling van de groepsleerkracht gekregen heeft niet afdoende is om een achterstand op leerstofgebied in te lopen, wordt, indien mogelijk, remedial teaching (RT) ingezet. Er wordt een handelingsplan opgesteld. Dit plan bespreekt de leerkracht met de ouders. Na verloop van een periode wordt (met de ouders) bekeken wat de resultaten zijn. Hierbij wordt besproken of de RT stopt, of wat de vervolgstap is. In uitzonderlijke gevallen kan de RT worden verlengd.
In een aantal gevallen kan een zoals hierboven omschreven taak ook worden uitgevoerd door een van de zorgleerkrachten. Naast bovenstaande RT houdt de Remedial Teacher zich ook bezig met onderzoek naar bv. dyslexie. Bij het opsporen van leerstoornissen zoals bijvoorbeeld dyslexie wordt De Oase bijgestaan door het HCO (Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding).

School Maatschappelijk Werk 

Onze schoolmaatschappelijk werker, Floor van der Vegt, ondersteunt ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen, die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie.

Bij vragen over bijvoorbeeld:

  • het welbevinden van uw kind.
  • de opvoeding van uw kind.
  • omstandigheden rond het gezin.
  • 'Waar kan ik de juiste hulp vinden voor mijn situatie?'

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider of met de leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk. Op donderdagochtend vanaf 08:30 u is er inloopspreekuur. Voor meer informatie: zie www.smw-basisschool.nl of mail met f.vandervegt@smw-basisschool.nl 

Structureel Eigen Werk 

We willen kinderen aanspreken op hun sterke kanten; om ze te motiveren, maar vooral om ze gemotiveerd te houden. De afgelopen jaren is er een leerlijn structureel eigen werk (SEW) ontwikkeld voor leerlingen, die structureel iets meer aankunnen. Zij gaan voor een groot deel zelfstandig aan de slag met verrijking- en verdiepingsstof. Dit gebeurt in principe in hun eigen groep.

LEV

Aanvullend op SEW zijn we vorig schooljaar op De Oase begonnen met een pilot: de LeV groep. Dit betekent Leren en Verbreden.

De LeV groep bestaat uit kinderen die andere ondersteuningsbehoeften hebben dan waar in de klas aan voldaan kan worden. Het gaat om kinderen die cognitief zeer sterk zijn maar moeite hebben met de executieve functies. Denk dan aan organiseren, het plannen van hun werk, leren doorzetten en samen werken. Er zijn twee groepen: één voor 3-4-5 en eentje voor 6-7-8, met maximaal tien kinderen per groep.