Ondanks het feit dat we met de ons toegekende budgetten veel voor de leerlingen kunnen doen, merken ook wij dat er altijd behoefte bestaat aan extra middelen om net iets meer te kunnen doen, dan vanuit de regeuliere bekostiging mogelijk is. Dit speelt in het onderwijs altijd, maar zeker gezien de op handen zijnde nieuwbouw en de vorming van een Kindcentrum, staan we qua beleid maar zeker ook financieel gezien voor grote uitdagingen. Om deze situaties het hoofd te kunnen bieden is al in 2012 Stichting Vrienden van De Oase opgericht.

Stichting Vrienden van De Oase
Nummer Kamer van Koophandel 555786691
Fiscaal Nummer 851772122


Wat betekent dit concreet?
Met een vrijwillige extra bijdrage van de ouders en/of sponsoring door organisaties / bedrijven van buitenaf, kunnen wij activiteiten die we niet kunnen bekostigen uit de ruguliere middelen en/of faciliteiten die we hieruit niet kunnen bekostigen, toch verwezenlijken.


Welke activiteiten en/of faciliteiten?
In het beleidsplan 2021-2024 van de Stichting kunt u hier meer over lezen.
Na enkele jaren relatieve rust in de activiteiten van de Stichting, mede veroorzaakt door de vertraging in de start van de nieuwbouw, gevolgd door de situatie rondom Covid-19, lijkt de datum voor het gereedkomen van de nieuwbouw nu duidelijk, hiermee zal ook de activiteit van de Stichting weer toenemen.

Wat vragen wij van u?
Wij vragen u om, naast de ouderbijdrage, een extra bijdrage te doen. Tevens vragen we u om in uw directe omgeving (bevriende bedrijven, opa's, oma's, en andere belangstellenden) te zoeken naar mogelijkheden om extra budget te genereren voor De Oase.

Hoe kan ik 'Vriend' worden en een bedrag overmaken?
Dit is heel eenvoudig u kunt uw gift storten op: rekeningnummer NL55 ABNA 0101 6765 22 t.n.v. Stichting Vrienden van De Oase te Den Haag. ANBI De Stichting Vrienden van de Oase heeft van de Belastingdienst een zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Graag willen wij u hierbij nader informeren over de voordelen van een ANBI-status:

  • De Stichting hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen over uw gift of uitkering.
  • Giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. De giften zijn te onderscheiden in gewone en periodieke giften:
  • Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum van 10% van uw drempelinkomen. Aangezien de Stichting een ANBI-status heeft, mag u deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.
  • Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Uw gift is een periodieke gift als u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris en u regelmatig (minstens 1 keer per jaar en minimaal 5 jaar achter elkaar) bedragen overmaakt naar de Stichting. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst of naar een van onze bestuursleden. De ANBI status brengt verplichtingen met zich mee o.a. betreffende het doel en transparantie van de Stichting Vrienden van De Oase.

Bestuursleden van de Stichting

Hier leest u wie er zitting hebben in het bestuur van de Stchting Vrienden van De Oase.

Jaarrekeningen en verslag van uitgeoefende activiteiten Stichting Vrienden van De Oase

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020